1. Đồng Thị Châm - Tổ trưởng

2. Phan Thị Hiền

3. Đồng Thị Yến